ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองเกตุ

 

 

ประวัติโรงเรียน

 

dek06

โรงเรียนบ้านหนองเกตุ ตั้งอยู่เลขที่ 221 หมูที่ 5 ตำบลบ่อกวางทอง อำเภอบ่อทอง

จังหวัดชลบุรี มีพื้นที่ 10 ไร่ 2 งาน เปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลปีที่ 1 – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีประชากร

ในเขตตำบล บ่อกวางทอง ประมาณ 2,061 คน ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพหลัก คือ เกษตรกรรม

ทำไร่ เลี้ยงสัตว์และรับจ้างในโรงงานอุตสาหกรรม มีฐานะค่อนข้างยากจน รายได้เฉลี่ยต่อปีประมาณ 20,000-40,000 บาท บริเวณใกล้เคียงโดยรอบโรงเรียน ได้แก่ วัดหนองเกต   สถานีอนามัยบ้านปักมึน ร้านค้า โรงงานอุตสาหกรรม สถานประกอบการอื่นๆ เช่น ฟาร์มเลี้ยงไก่ และฟาร์มเลี้ยงหมู

ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ผู้ปกครองส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับประถมศึกษา ประเพณีและวัฒนธรรมในท้องถิ่นที่สำคัญ คือ ประเพณีวิ่งควาย การแห่เทียนจำนำพรรษา วันสงกรานต์   และการเล่นกลองยาว

โดยมี นายสนิท คงภักดี ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองเกตุ และ

นางสาวศรัญญา ไพรวันรัตน์   ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองเกตุ มีข้าราชการครู   สายผู้สอน 18 คน พนักงานข้าราชการ 2 คน ครูอัตราจ้าง 5 คน วิทยากรภายนอก  1 คน    นักการภารโรง 1 คน และนักเรียน 392 คน

dek07

ปัจจุบันรวมมี อาคารถาวรที่ใช้เป็นอาคารเรียน 4 หลัง มีห้องเรียนภาษาอังกฤษ ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์   ห้องคอมพิวเตอร์ และห้องสื่อมัลติมีเดีย

มีโรงฝึกงาน แบบ 312 สร้างในปี 2521 ซึ่งได้รับงบประมาณในการสร้าง 70,000 บาท ปัจจุบันใช้เป็นโรงอาหาร และที่ฝึกงานช่างสำหรับเด็ก ในปี 2538 สร้างห้องเก็บของ 1 หลัง 10,000 บาท โดยใช้งบสวัสดิการของโรงเรียน

บ้านพักครู จำนวน 1 หลัง ได้รับงบประมาณ 2517 เป็นเงิน 25,000 บาท

ส้วม จำนวน 3 หลัง โดยในปี 2523 ได้รับเงินจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี สร้างส้วมแบบ 401 เป็นเงิน 34,800 บาท ในปี 2527 ได้รับงบประมาณสร้างส้วมแบบ สปช 601/2526 เป็นเงิน 45,000 บาท และในปี 2538 ได้ต่อเติมส้วมในอาคารตึกหลังใหม่ พร้อมอ่างล้างหน้า 2 ที่ เป็นเงิน 12,500 บาท โดยใช้งบสวัสดิการโรงเรียน ในปี 2548 ได้รับงบประมาณสร้างส้วมแบบ สปช 601/2526 จำนวน 4 ที่นั่ง เป็นเงิน 110,000 บาท    

 

สนาม   จำนวน 4 สนาม มีสนามฟุตบอล และในปี 2538 ได้รับงบประมาณสร้างสนามบาสเก็ตบอล เป็นเงิน 127,921.57 บาท ปี 2539 ได้ปรับพื้นสนามและเทปูนซีเมนต์ขยายพื้นที่บริเวณสนามให้เป็นสนามวอลเลย์บอลและให้กว้างออกไปเพื่อใช้เป็นสนามเซปักตะกร้อ อีก 1 สนาม โดยใช้งบบริจาค

obec
techno
chon2
niets

_DSC1776-es.jpg

กิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อการมีงานทำ

1.กระดาษรีไซเคิล
2.ขนมไทยสร้างอาชีพ
3.อิฐตัวหนอน
4.น้ำสมุนไพร
5.ดอกไม้ให้คุณ
6.เหรียญโปรยทาน
7.ถ่านอัดแท่งแฟนซี
8.ปลูกผักสวนครัวในล้อยาง
9.ตัดสติกเกอร์
10.น้ำยาเอนกประสงค์
11.หนูน้อยผักสวนครัว
12.ไข่เค็มหรรษา
13.กระถางพอเพียง
14.ตอนกิ่งมะนาว
15.ปุ๋ยน้าชีวภาพ
16.น้ำหมักชีวภาพ
17.ปลูกผักสวนครัวโดยใช้น้ำน้อย

Asia, Bangkok