ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองเกตุ

 

 

วิสัยทัศน์

 DSC 0093

ปรัชญาการศึกษา

        สาธุ โข สิปฺปก˚ นาม

ขึ้นชื่อว่า การศึกษา ดีนักแล

วิสัยทัศน์

        โรงเรียนบ้านหนองเกตุ พัฒนานักเรียนให้มีคุณธรรม นำความรู้ อยู่พอเพียง

พันธกิจ    

      โรงเรียนบ้านหนองเกตุ มุ่งเน้นให้นักเรียนมีคุณภาพ คือ ดี เก่ง มีสุข

เป้าหมายการพัฒนา

  1. นักเรียนเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม ความเป็นไทย และค่านิยมที่พึงประสงค์
  2. นักเรียนมีความรู้ด้านวิชาการ และด้านวิชาชีพ
  3. นักเรียนสามารถนำแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน

            อัตลักษณ์ของสถานศึกษา

      น้อมนำความพอเพียง

            เอกลักษณ์ของสถานศึกษา

      โรงเรียนส่งเสริมกิจกรรมคุณธรรม

จุดเน้นการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

“ โรงเรียนบ้านหนองเกตุ พัฒนานักเรียนให้มีคุณธรรม นำความรู้ อยู่อย่างพอเพียง

obec
techno
chon2
niets

_DSC1785_e.jpg

กิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อการมีงานทำ

1.กระดาษรีไซเคิล
2.ขนมไทยสร้างอาชีพ
3.อิฐตัวหนอน
4.น้ำสมุนไพร
5.ดอกไม้ให้คุณ
6.เหรียญโปรยทาน
7.ถ่านอัดแท่งแฟนซี
8.ปลูกผักสวนครัวในล้อยาง
9.ตัดสติกเกอร์
10.น้ำยาเอนกประสงค์
11.หนูน้อยผักสวนครัว
12.ไข่เค็มหรรษา
13.กระถางพอเพียง
14.ตอนกิ่งมะนาว
15.ปุ๋ยน้าชีวภาพ
16.น้ำหมักชีวภาพ
17.ปลูกผักสวนครัวโดยใช้น้ำน้อย

Asia, Bangkok